Щастливи сме да споделим, че през 2018 година спечелихме финансиране за работа по 2 проекта по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ – КА229.

Единият от проектите е „Да разработваме и усвояваме учебното съдържание чрез екологични програми“ "Exploring the curriculum through nature programs - Project No:2018-1-RO01-KA229-049254_5" . Координатор на проекта е училище от Румъния. Другите четири училища са от Гърция, Италия, Испания и Латвия. Отпуснатият бюджет е на стойност 30365 евро. Една от целите на проекта е подобряване на начините за извеждане на класа сред природата и „внасяне“ на природата в класната стая чрез създаване на съоръжения, свързани с нея и чрез включване на природни елементи в ежедневните дейности. Проектът е с продължителност 24 месеца.

Вторият проект е със срок за изпълнение от 2 години. Партньорството е между училища от Турция, Италия, Полша, Румъния и България. Бюджетът е на стойност 24950 евро. Темата на проекта е „Разумно използване на технологиите за бъдещето” "Conscious technology for the future - Project No:2018-1-TR01-KA229-058838_3". Надяваме се, че чрез него ще създадем положителна нагласа на учениците към учебния процес и целим развиване на умения за ефективно използване на технологиите и интернет в образованието.

Цялата дейност по кандидатстване, подготовка на документацията и кореспонденция с училищата, партньори по проекта и Центъра за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР) е в резултат на усилията на г-жа Петя Йорданова – зам. директор на училището.

„Еразъм+“ e eвропейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014г. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ Тя е създадена, за да подкрепя дейностите в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор, като има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, насърчава заетостта и поставя акцент върху борбата с младежката безработица. В България националната структура за управление на европейски образователни програми е Център за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР): http://www.hrdc.bg


Държави – партньори по програма Еразъм+